Manja slova Veća slova RSSSekretarijat za razvojne projekte

SRP

Sekretarijat za razvojne projekte

            Sekretarijat za razvojne projekte

Sekretarijat za razvojne projekte

            

Metodologija za izbor i prioritizaciju

infrastrukturnih projekata

Sekretarijat za razvojne projekte

Sekretarijat za razvojne projekte


mod

 Srp

Sekretarijat za razvojne projekte osnovan je 12. maja 2012. godine Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list Crne Gore“, broj 25/12).

Nadležnosti Sekretarijata:

•  praćenje statusa i dinamike razvojnih projekata,

• realizovanje administrativnih aktivnosti usmjerenih na ubrzanje procedure i obezbjeđivanje uslova za efikasniji rad na objavljivanju novih, kao i realizaciju ugovorenih investicionih programa, u skladu sa već objavljenim tenderskim postupcima,

•  definisanje modaliteta valorizacije razvojnih resursa,

•  priprema i ocjena opravdanosti razvojnih i investicionih programa koji su od interesa za državu,

•  praćenje i predlaganje mjera za poboljšanje investicionog ambijenta i, s tim u vezi, promocija investicionih potencijala,

•  vođenje evidencije o realizovanim investicionim programima, kao i planiranim investicijama u skladu sa ugovorenim obavezama,

•  obavlja tehničko-administrativne poslove za Nacionalnu investicionu komisiju,

•  kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.